Subsidiereglementen

1. SUBSIDIERING VAN HET JEUGDWERK

 

De Halse jeugdverenigingen hebben elk jaar recht op een toelage van de stad na het indienen van de nodige documenten. Er bestaat een subsidie algemene werking jeugdverenigingen en een subsidie kampen en kampenvervoer. De subsidiereglementen kan je onderaan deze pagina terugvinden.

 

2. SUBSIDIE STARTENDE JEUGDVERENIGING

De stad kent een subsidie toe aan startende jeugdverenigingen. Elk startende jeugdvereniging kan éénmalig een subsidie van €250 ontvangen.

Om in aanmerking te komen voor erkenning en/of een startsubsidie moet de vereniging bovendien cumulatief:

* voldoen aan de defintie uit het decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid van 6 juli 2012: “Jeugdwerk is sociaal cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door kinderen en jongeren van drie tot en met dertig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de kinderen en jongeren die daaraan deelnemen op vrijwillige basis en dat wordt georganiseerd door jongeren, particuliere jeugdverenigingen, gemeentelijke openbare besturen of de Vlaamse Gemeenschapscommissie”
* als voertaal het Nederlands hebben
* een actieve jeugdwerking opzetten in Halle
* de jeugddienst op de hoogte brengen van de start van het initiatief
* na 6 maand werking een aanvraag indienen bij de jeugddienst

Wat moet je precies doen?

Om in aanmerking te komen voor een startsubsidie moet je en aanvraag indienen bij de jeugddienst.

De aanvraag omvat :

* een omschrijving van de startende jeugdvereniging en de beoogde en bereikte doelgroep
* werkingsadres
* een werkingsverslag (activiteiten, deelnemers, begeleiders)
* een financieel verslag (overzicht van de inkomsten en uitgaven)
* naam en adres van de hoofdverantwoordelijke
* rekeningnummer waarop de toelage kan gestort worden

De startende jeugdvereniging is verplicht zijn aanvraag toe te lichten op de jeugdraad.  De jeugdraad geeft advies over de erkenning en het al dan niet toekennen van een subsidie.

 

3. SUBSIDIE VOOR PROJECTEN    

De stad verleent subsidies (= geld en/of technische ondersteuning) aan jongeren of jongerenverenigingen voor de realisatie van een project.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Een project is elke welomschreven sociaal-culturele vrijetijdsactiviteit die:

* Een openbaar karakter heeft

* Afgebakend is in tijd

* Plaats heeft in Halle

* Gericht is naar een Hals jongerenpubliek (6 tot 25 jaar)

* Voldoende bekend gemaakt wordt (affiches, flyers, ...)

 

Wat moet je precies doen?

Je moet een aanvraag indienen bij de jeugddienst. De aanvraag bevat:

• Een duidelijke, gemotiveerde uiteenzetting van de activiteit: doelstelling,

doelgroep, programma, datum, plaats, openbaar karakter, geplande promotie

• Een gedetailleerde begroting met raming van uitgaven en inkomsten (incl.

aanvraag of toekenning van andere subsidies)

• Naam, adres, telefoon, naam vereniging, e-mail

• Rekeningnummer waarop de toelage mag gestort worden

 

4. SUBSIDIES VOOR BOUW EN VERBOUWING JEUGDWERKINFRASTRUCTUUR

De stad Halle biedt een subsidie aan erkende jeugdverenigingen om hun infrastructuur aan te pakken of een nieuwbouw neer te poten. Je krijgt tot 75% terug van de gemaakte kosten met een maximum van € 30 000. Bovendien kan je een voorschot krijgen van maximum 50% om je het eerste financiële duwtje in de rug te geven. Een nieuw dak, nieuwe verwarming of een tuinhuis, klop eens bij de jeugddienst aan en we helpen je doorheen het proces.