Reglement

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

 

ZITTING van 26 november 2013

 

 

Aanwezig : Demiddeleer Bertrand , Voorzitter, Pieters Dirk, Burgemeester, Snoeck Marc, Buelinckx Eddy, Nechelput Guy, Massien Peggy, Picalausa Marc, Bellemans Michel, Servé Johan, Schepenen, Merckx Christophe, Devillé Marc, Fastenaekels Jean-Jaques, Demesmaeker Mark, Demuylder Wim, Devillé Dries, Deridder Anja, Ots Joke, Poté Dieuwertje , Sluys Marc , Vranken Sven , Busselot Pieter , Lories Jo , Dibe Mennem , Roekens Conny , Van Rossem Hedwig , Lanis Nelly , Van Heymbeeck Dirk , Mattot Anne , Belsack Willy , Mestdag Anne-Marie , Severijns Richard , Moyson Brigitte , Patel Daxaben, Raadsleden, Christiaens Sonia, Stadssecretaris

 

 

 

Jeugd - Reglement uitleendienst jeugd - aanpassing - goedkeuring,

 

De Raad,

 

Aanleiding en doel

 

Bij de besprekingen over het SMJP nam het college kennis van de knelpunten in de werking van de uitleendienst jeugd en besliste akkoord te gaan om de uitleendienst van de jeugddienst te hervormen.

 

Juridische gronden

 

Artikel 43, § 2, 2° van het Gemeentedecreet omtrent bevoegdheden van de Gemeenteraad.

 

Artikel 57, § 1 van het Gemeentedecreet omtrent bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen.

 

Collegebeslissing dd. 25/10/2013 betreffende aanpassingen aan het reglement uitleendienst jeugd.

 

Externe adviezen

 

Advies Juridische Dienst werd gevraagd en opmerkingen werden verwerkt in het reglement.


De Algemene Vergadering van de Stedelijke Jeugdraad Halle bracht geen formeel advies uit over dit punt maar besprak het item wel op haar vergadering van 18 september 2013.

 

Advies en motivering

 

De jeugddienst stelt dat er veel tijd kruipt in het ontlenen van materiaal. Vooral de controle die gebeurt bij het terugbrengen van het materiaal neemt veel tijd in beslag (bvb bij tenten - tenten opzetten, controleren en terug opvouwen). Het toenemend aantal uitleningen aan niet-jeugdverenigingen (o.a. buurtfeesten) maakt dat de jeugddienst in vraag stelt of dit wel een taak is van de jeugddienst. Bovendien komen er met de komst van het nieuw jeugdcentrum heel wat nieuwe taken bij (verhuring, fuifbeleid,...) waar de jeugddienst tijd voor dient vrij te maken.

 

Daarom wil de jeugddienst volgende veranderingen aanbrengen in het reglement van de uitleendienst:

-          enkel nog uitleningen aan jeugdverenigingen (niet meer aan andere Halse verenigingen, andere Halse adviesraden dan de jeugdraad, scholen en buurtfeesten)

-          de aanvraag dient te gebeuren via de website van de jeugddienst

-          verduidelijkingen wat betreft ophalen en terugbrengen materiaal

-          afschaffen van de waarborg. Het materiaal wordt na gebruik gecontroleerd en schade en verlies worden gefactureerd.

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het aangepast reglement uitleendienst jeugd goed te keuren.

 

Financieel advies en visum

 

Wat FIN betreft :

-          voorstander van geen of zo weinig mogelijk cashverrichtingen

-          uiteraard : eventuele kosten (schade enz.) ordelijk factureren voor bankrekening en info aan FIN.

 

Met 21 stemmen, bij 12 onthoudingen

 

BESLUIT

 

Enig artikel: Het reglement “Uitleendienst Jeugd” dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing, wordt goedgekeurd.

 

Reglement Uitleendienst Jeugd

 

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 november 2013

 

Art. 1 : Het Stadsbestuur van Halle stelt materiaal ter beschikking van de erkende Halse jeugdverenigingen en aan de Halse Jeugdraad, onder de hierna vermelde voorwaarden. Erkenning gebeurt door de Stedelijke Jeugdraad Halle.

 

Art. 2 : Het uitgeleende materiaal mag enkel gebruikt worden voor activiteiten van de jeugdverenigingen zelf.  De aard van de activiteit waarvoor het materiaal wordt aangevraagd, dient dan ook duidelijk omschreven te worden op het aanvraagformulier.  Bij oneigenlijk gebruik van het materiaal wordt de jeugdvereniging voor de periode van 1 jaar uitgesloten van het gebruik van de uitleendienst.

 

Art. 3 : De aanvragen dienen gericht te worden aan de Jeugddienst van de stad Halle, 2 werkdagen vóór het plaatsgrijpen van de activiteit. Dit gebeurt via de website van de jeugddienst: www.jeugdhalle.be/uitleendienst. De beschikbaarheid van het materiaal kan op de website worden nagekeken.

 

Art. 4 : De maximale ontleningduur van het materiaal wordt vastgelegd op 1 maand.  Ontleningen voor een langere termijn kunnen door de jeugddienst toegestaan worden, indien ze vooraf voldoende gemotiveerd zijn.

 

Art. 5 : Het toegestane materiaal dat niet afgehaald wordt op de afgesproken datum kan door de uitleendienst verder worden uitgeleend.

 

Art. 6 : De ontlening is gratis. 

 

Art. 7 : Het uitgeleende materiaal kan op elk ogenblik teruggevorderd worden door het Stadsbestuur, indien er grondige redenen zijn.

 

Art.8 : Het elektronisch materiaal is verzekerd. De meest recente lijst van het verzekerde materiaal is steeds te krijgen op de jeugddienst. Voor het niet-verzekerde materiaal staat het de ontlener vrij zélf een verzekering af te sluiten. 

 

Art. 9 : De ontlener dient de jeugddienst onmiddellijk in kennis te stellen van de eventuele tekortkomingen die bij het gebruik van het ontleende materiaal zouden vastgesteld worden, zelfs indien de ontlener hiervoor niet verantwoordelijk is. Ook bij diefstal, verlies of beschadiging van het ontleende materiaal dient de ontlener de stedelijke uitleendienst hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Ernstige en/of herhaalde beschadigingen kunnen uitsluiting tot gevolg hebben voor een termijn, bepaald door het College van Burgemeester en Schepenen.

 

Art. 10 : Het Stadsbestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of eventuele andere schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van het ontleende materiaal.

 

Art. 11 : Het materiaal moet door de vereniging op de jeugddienst worden afgehaald en teruggebracht en dit binnen de overeengekomen termijn, op een vooraf afgesproken uur en met een geschikt voertuig. Indien het ontleende materiaal niet tijdig wordt terugbezorgd, zonder voorafgaande verwittiging, wordt de ontlener een bedrag van 10 euro/dag aangerekend.

 

Art. 12: Het materiaal moet door de vereniging met voldoende personeel op de jeugddienst worden afgehaald en teruggebracht. Hoeveel personen moeten aanwezig zijn, hangt af van het materiaal dat wordt uitgeleend en wordt op voorhand bepaald door de jeugddienst. Indien de vereniging onvoldoende personeel ter beschikking stelt, kan de jeugddienst weigeren om het materiaal mee te geven of terug te nemen. Indien de jeugddienst weigert om het materiaal terug te nemen wegens onvoldoende personeel, wordt de ontlener een bedrag van 10 euro/dag aangerekend tot het materiaal met voldoende personeel wordt teruggebracht.

 

Art. 12 : Bij de inlevering van het materiaal controleert de verantwoordelijke van de uitleendienst, samen met de ontlener, het materiaal.  Het materiaal moet in dezelfde toestand worden terugbezorgd als waarin het werd uitgeleend (proper, droog,…).  Ontbrekend materiaal of zichtbare schade wordt door beide partijen vastgesteld en achteraf gefactureerd ter attentie van de aanvrager. Bij gebrek aan betaling binnen de gestelde termijn, zal hetzij een vordering voor de burgerlijke rechtbank worden gesteld, hetzij vervolging worden ingesteld door de financieel beheerder van de stad, overeenkomstig artikel 94 van het Gemeentedecreet. Bij blijvende nalatigheid, wordt de vereniging voor de periode van 1 jaar uitgesloten van het gebruik van de uitleendienst.

 

Art. 13 : De jeugddienst kan ten allen tijd beslissen om de uitleendienst gedurende een bepaalde periode te sluiten om noodzakelijke aanpassings- en/of herstellingswerken uit te voeren.

 

Art. 14 : Door het ontlenen van het materiaal verklaart de ontlener de bepalingen van dit reglement te aanvaarden en de stipte naleving ervan te waarborgen.

 

Art. 15: Dit reglement vernietigt en vervangt het reglement van 27 maart 2001.

 

Art. 16 : Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2014.